Regulativ

Regulativ for Dansk Jernbane-Klub, Djurslands Jernbanemuseum

§ 1 Hjemsted.

Dansk Jernbane-Klub, Djurslands Jernbanemuseum er en afdeling under Dansk Jernbane-Klub (DJK) i henhold til DJK’s vedtægters § 7. Afdelingens hjemsted er Syddjurs Kommune.

§ 2 Formål.

Afdelingens formål er at fremme kendskabet til og interessen for enhver art af jernbanedrift.
Formålet søges fremmet ved drift af Dansk Jernbane-Klub, Djurslands Jernbanemuseum i Ryomgaard og aktiviteter i tilknytning til dette museum, herunder jernbanehistorisk forskning samt istandsættelse og vedligeholdelse af museets bygninger, rullende materiel og andre jernbanehistoriske effekter. Der søges samarbejde med lokalområdets foreninger, institutioner og museer, samt hvor et sådant samarbejde kan fremme afdelingens formål.

§ 3 Medlemskab.

Som medlem i afdelingen kan optages ethvert medlem af DJK, som aktivt tager del i afdelingens arbejde. Medlemskab af DJK er en betingelse for at kunne udføre aktivt arbejde i afdelingen. Alt arbejde indenfor afdelingen foregår på frivillig og ulønnet basis.
Afdelingens driftsudvalg kan udelukke et medlem, hvis handlemåde efter driftsudvalgets opfattelse berettiger dette, men den pågældende kan indbringe afgørelsen for DJK’s Hovedbestyrelse.

§ 4 Årsmøde.

Afdelingen afholder hvert år i oktober kvartal et årsmøde. Indkaldelsen til årsmødet skal ske skriftligt med mindst 3 ugers varsel.

Dagsorden for årsmødet skal indeholde følgende punkter:

  • 1. Valg af dirigent.
  • 2. Beretning om afdelingens virke i det forløbne år samt oplysning om planerne for det kommende år.
  • 3. Fremlæggelse af afdelingens regnskab og budget.
  • 4. Indkomne forslag.
  • 5. Valg af medlemmer til driftsudvalget.
  • 6. Eventuelt.

Stemmeberettigede ved årsmødet er alle, som har været aktive i afdelingen indenfor det forløbne år, og som er medlem af DJK. Driftsudvalget er ansvarligt for, at der føres en opdateret liste over afdelingens stemmeberettigede medlemmer.

Forslag til optagelse under punkterne 4 og 5 på dagsordenen skal være driftsbestyreren i hænde senest 1 uge før årsmødet. Driftsudvalget kan indkalde til ekstraordinært årsmøde, og skal gøre dette inden for én måned, hvis mindst 1/3 af afdelingens medlemmer skriftligt begærer dette.

Vedtagelser på årsmødet kræver simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 5 Driftsudvalget.

Driftsudvalget består af fem medlemmer, som vælges på årsmødet blandt de stemmeberettigede medlemmer for et år ad gangen.
Driftsudvalgsmedlemmer vælges for to år, således at tre medlemmer afgår i ulige årstal, og to medlemmer afgår i lige årstal. Såfremt to eller flere driftsudvalgsmedlemmer måtte træde tilbage før deres valgperiodes udløb, og der er mere end 3 måneder til næste ordinære årsmøde, indkaldes til et ekstraordinært årsmøde, der vælger nye driftsudvalgsmedlemmer som erstatning for de tilbagetrådte. De nyvalgte vælges for den resterende del af de tilbagetrådtes valgperiode.

De personer, der opnår størst stemmetal på årsmødet, anses for valgt, idet de stemmeberettigede medlemmer tildeles et antal stemmer svarende til det antal, der skal vælges. I driftsudvalget stemmes ved konstitueringen efter tilsvarende regler.

Hvert år umiddelbart efter årsmødet konstituerer driftsudvalget sig med driftsbestyrer/leder en kasserer og en sekretær. Endvidere vælges et driftsudvalgsmedlem til at repræsentere Dansk Jernbane-Klub, Djurslands Jernbanemuseum i DJK’s Hovedbestyrelse. Driftsudvalget fastsætter sin egen forretningsorden, herunder omfanget af driftsbestyrerens kompetence.

Driftsudvalget er berettiget til at foretage alle dispositioner, der falder inden for afdelingens formål. Til lånoptagelse samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves godkendelse af DJK’s Hovedbestyrelse. Afdelingen er endvidere underlagt de rammer, der er fastlagt i Samarbejds- og Solidaritetsaftalen mellem DJK og baneforeningerne.

Driftsbestyreren og to driftsudvalgsmedlemmer kan tilsammen tegne afdelingen. Driftsbestyreren selv kan dog tegne afdelingen i sager, der kun vedrører den ordinære drift, og som ligger indenfor rammerne af afdelingens vedtagne årsbudget samt driftsudvalgets beslutninger i øvrigt.

Ingen forpligtelser kan påtages og ingen udgift afholdes uden bemyndigelse fra driftsudvalget. For forpligtigelser, der er påtaget på afdelingens vegne, hæfter alene afdelingens formue, og der kan intet krav gøres gældende mod det enkelte medlem eller Dansk Jernbane-Klub.

Driftsudvalget afholder møde mindst fire gange årligt. På begæring af mindst tre driftsudvalgsmedlemmer indkalder driftsbestyreren med mindst syv dages varsel driftsudvalget til møde inden en måned efter, at begæring herom er fremsat.

§ 6 Regnskab.

Afdelingens regnskab indgår som en del af DJK’s samlede regnskab.
Regnskabsåret er 1. oktober – 30. september.

Afdelingens årsbudget skal fremsendes til godkendelse af DJK’s Hovedbestyrelse.

Kvartalsvise balancer samt referat fra årsmødet og driftsudvalgsmøder tilsendes DJK’s Hovedbestyrelse til orientering.

Såfremt afdelingens dispositionsbeløb ved den årlige regnskabsafslutning overstiger det kommende års driftsbudget, herunder de midler der er afsat til nedbringelse af eventuel gæld samt henlæggelse til kommende arbejder/investeringer, forvaltes det overskydende beløb i henhold til aftale med DJK’s Hovedbestyrelse.

§ 7 Godkendelse.

Ændringer i nærværende regulativ skal vedtages på afdelingens årsmøde samt godkendes af DJK’s Hovedbestyrelse.

Således vedtaget på Dansk Jernbane-Klub, Djurslands Jernbanemuseums årsmøde,

Ryomgaard d. 19.11.2016

Godkendt af Dansk Jernbane-Klub Hovedbestyrelsen,

Herlev d.

Et underskrevet eksemplar kan ses her.

.